Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam

Northern California

Staff

Tr. Thái Lưu - VCS Chairman - Chủ Tịch Hội Đồng HĐVN
Tr. Tú Lê - Tổng Thư Ký
Tr. Chánh Việt - Ủy Viên Huấn Luyện
Tr. Helen Hải Nguyễn - Thủ Quỹ
Tr. Trần Hoàng Thân - Ủy Viên Truyền Thống
Tr. Hà Phạm - Cub Scout Day Camp Director
Tr. Ngọc Minh - Ngày HĐVN Coordinator
Tr. Giang Nguyễn - Trại Đồng Tâm V Camp Chief
Tr. Phương Nguyễn - Ủy Viên Thể Thao

3
1
7
6
0
7