Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam

Northern CaliforniaVSC Calendar for 2018  
-VSC Tết Celebration at Orchard School Sunday Feb 25, 2018
-Ngày Hướng Đạo Việt Nam at Orchard School Sunday Aug 12, 2018
-Đêm Hội Ngộ Trưởng - (Rainbow End) Sat Oct 6, 2018
-Quarterly VSC meeting (BSA council office) 2nd Friday Mar/June/Sept/Dec

3
1
6
5
2
1